Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení 

Podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) uděluji společnosti Audiomaster CZ, a.s. se sídlem Ocelářská 937/39, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČ: 28206649, DIČ: CZ28206649, tel: +420 226 011 175, e-mail: info@music-city.cz (dále jen „společnost“), dobrovolně a svobodně souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu

jméno a příjmení, e-mailová adresa

za účelem vyřizování podnětů a stížností, zasílání obchodních sdělení a kontaktování za účelem zdokonalování poskytovaných produktů a služeb a jejich dalšího prodeje.

Jsem si vědom, že společnost bude zpracovávat mé osobní údaje po dobu 5 let, případně do doby, než souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem odvolám. Společnost se zavazuje, že osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám a případná obchodní sdělení budou zasílána pouze společností.

Bude-li obchodní sdělení obsahovat odkaz na webové stránky společnosti, beru na vědomí, že při prohlížení této webové stránky může v některých případech docházet ke zpracování údaje o mé IP adrese. Webová stránka společnosti používá cookies a další technologie sledování.

Jsem si vědom, že mám právo obrátit se na společnost se žádostí o informaci, zda osobní údaje, které se mne týkají, jsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mám právo získat přístup k těmto údajům a k informacím dle článku 15 obecného nařízení. Dále mám právo na opravu či doplnění osobních údajů (článek 16 obecného nařízení), právo na výmaz (článek 17 obecného nařízení), právo na omezení zpracování (článek 18 obecného nařízení), právo na přenositelnost údajů (článek 20 obecného nařízení) a právo na námitku (článek 21 obecného nařízení). Dozorovým úřadem ve smyslu článku 51 obecného nařízení je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

Jsem srozuměn s tím, že společnost zpracovává výše uvedené údaje také za účelem zpracování objednávky a poskytnutí smluvního plnění, přičemž právním titulem pro takové zpracování je plnění smlouvy, souhlas subjektu údajů tak není vyžadován. Osobní údaje jsou za tímto účelem zpracovávány po dobu účinnosti smlouvy a dále i po skončení smlouvy po dobu trvání lhůt pro vypořádání nároků z ní plynoucích.