HORKÁ NOVINKA! Mikrofon Shure MV7+ ideální na podcasty i gaming. Prohlédněte si ho ZDE.

Pravidla soutěže Vyhraj piano

1. Obecná ustanovení

1.1 Pořadatelem soutěže je společnost AudioMaster CZ a.s. – divize Music City, sídlící na adrese Ocelářská 937/39, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ 282 06 649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18655, (dále jen „pořadatel“).

1.2 Tato pravidla jsou dokumentem, který upravuje pravidla soutěže „Vyhraj digitální piano a další ceny“.

1.3 Originál těchto pravidel je uložen v sídle pořadatele. Dále jsou tato pravidla k dispozici k nahlédnutí v elektronické podobě na www.music-city.cz.

 

2. Doba trvání soutěže

2.1 Soutěž probíhá od 6. 3. 2023 do 31. 3. 2023.

 

3. Účast v soutěži

3.1 Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která v době trvání soutěže nakoupí zboží v internetovém obchodě nebo prodejně pořadatele, a to v rámci jednoho nákupu v celkové výši alespoň 8.000,- Kč vč. DPH. Podmínkou pro zařazení do soutěže je, aby zákazník splňoval podmínky výše hodnoty nákupu, řádně uhradil cenu zboží a vyplnil registrační formulář s uvedením čísla objednávky (v případě e-shopové objednávky) nebo čísla účtenky (v případě nákupu na prodejně).   

3.2 Registrační formulář a internetový obchod pořadatele je k dispozici na www.music-city.cz. Prodejny pořadatele zákazníci naleznou v Praze (Ocelářská 937/39), Brně (Kobližná 53/24) a Uherském Hradišti (Prostřední 133).

3.3 Řádně vyplněné registrační formuláře zákazníci zasílají prostřednictvím internetu.

3.4 Zákazník se může účastnit soutěže opakovaně, ale vždy s dalším nákupem, resp. novým číslem objednávky nebo novým číslem účtenky.

3.5 Při vrácení zboží účastník pozbývá právo na výhru.

 

4. Výhry v soutěži

4.1 V soutěži se soutěží o tyto výhry:

  1. 1. cena - digitální piano KAWAI KDP 120R
  2. 2. cena - klasická kytara CORDOBA C5-CE SP NATURAL
  3. 3. cena - podcastové USB rozhraní VOCASTER ONE
  4. 4. cena - set kytaristických doplňků HENRY'S GEAR GUITAR LIFESTYLE PACK
  5. 5. cena - set kytaristických doplňků HENRY'S GEAR GUITAR LIFESTYLE PACK
  6. 6. cena - set kytaristických doplňků HENRY'S GEAR GUITAR LIFESTYLE PACK
  7. 7. cena - set kytaristických doplňků HENRY'S GEAR GUITAR LIFESTYLE PACK
  8. 8. cena - set kytaristických doplňků HENRY'S GEAR GUITAR LIFESTYLE PACK
  9. 9. cena - set kytaristických doplňků HENRY'S GEAR GUITAR LIFESTYLE PACK
  10. 10. cena - set kytaristických doplňků HENRY'S GEAR GUITAR LIFESTYLE PACK

 

5. Losování výherců a předání výher

5.1 Výběr výherců bude zajištěn pořadatelem na základě náhodného výběru – losování, které proběhne nejpozději dne 7. 4. 2023.

5.2 Losování bude provedeno elektronicky prostřednictvím programu náhodně generujícího čísla ze seznamu všech účastníků soutěže. Losování bude provedeno v jednom tahu. Vylosovaná čísla budou náhodně seřazena v jednom řádku za sebou. Pro pořadí výherců platí, že 1. (hlavní) výherní cenu získává v pořadí při pohledu zleva 1. vygenerované číslo, 2. výherní cenu získává v pořadí při pohledu zleva 2. vygenerované číslo; podle tohoto pravidla se postupuje až do poslední výherní ceny. Pořadatel je oprávněn rozhodnout, že namísto elektronického losování bude losování provedeno tak, že veškerá hrací čísla budou vložena do průhledného losovacího boxu, promíchána a následně zástupce pořadatele z losovacího boxu vytáhne postupně 10 výherních čísel. Pro pořadí výherců v tomto případě platí, že 1. (hlavní) výherní cenu získává 1. vytažené číslo, 2. výherní cenu získává 2. vytažené číslo; podle tohoto pravidla se postupuje až do poslední výherní ceny.

5.3 U losování bude přítomen alespoň jeden z vedoucích pracovníků pořadatele. O průběhu losování bude vyhotoven písemný protokol, který bude podepsán všemi účastníky přítomnými losování a spolu s těmito pravidly soutěže uložen v sídle pořadatele. O průběhu losování bude pořízen videozáznam.

5.4 Výsledky soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách pořadatele www.music-city.cz.

5.5 Oznámení o výhrách bude výhercům zasláno do 5 dnů po zveřejnění výsledků soutěže, a to na e-mailové adresy uvedené při registraci těchto výherců do soutěže.

5.6 Výhry budou výhercům předány nejdříve 14 dnů po skončení soutěže, a to buď v sídle pořadatele, nebo budou zaslány poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. Při vrácení zásilky proběhne jeden další pokus o doručení. V případě opakovaného nedoručení pozbývá výherce na výhru nárok. Pokud se týká hlavní výhry (digitálního piana), může pořadatel požadovat, aby si výherce tuto výhru převzal osobně v sídle pořadatele, nebo pořídil fotografii s výhrou včetně označení pořadatele na sociálních sítích.    

5.7 Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrami a jejich užíváním/čerpáním.

 

6. Ochrana soukromí

6.1 Jestliže účastník soutěže v rámci soutěže poskytne pořadateli své osobní údaje, bere na vědomí a souhlasí s tím, že pořadatel bude tyto údaje shromažďovat a zpracovávat ve své marketingové databázi za účelem realizace soutěže, kontaktování soutěžících a vyhodnocení soutěže. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro vyhodnocení a vypořádání soutěže.

6.2 Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytování údajů je dobrovolné a souhlas může kdykoli s účinky do budoucna odvolat. Účastník soutěže má právo bezplatně obdržet na základě žádosti v souladu s GDPR informace o osobních údajích, které jsou uloženy ohledně jeho osoby. Kromě toho má účastník soutěže nárok za splnění stanovených podmínek na opravu, výmaz a omezení zpracování jeho osobních údajů. Dále má právo na přenos dat. Rovněž má účastník soutěže právo na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6.3 Identifikační a kontaktní údaje správce (pořadatele): AudioMaster CZ a.s., sídlo: Ocelářská 937/39, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 28206649, DIČ: CZ28206649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 18655, telefon: +420 800 708 807, e-mail: info@music-city.cz, kontaktní adresa: Ocelářská 937/39, 190 00 Praha 9 – Vysočany.

6.4 Účastník soutěže vyplněním a odesláním registračního formuláře uděluje pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů jím uvedených.

6.5 Účastník soutěže – výherce souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a název obce, ve které má bydliště, a to na webu, ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele. Dále souhlasí s pořizováním a zveřejněním fotografií a videozáznamu jeho osoby pořízených v rámci případného osobního předání výhry.

6.6 Účastník soutěže uděluje pořadateli souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu účastník soutěže uvedl v souvislosti s registrací v soutěži. E-mail může mít informační nebo reklamní charakter.

 

7. Ostatní ujednání

7.1 Zákazník, který v době trvání této soutěže zakoupil od pořadatele v rámci jednoho nákupu zboží v hodnotě alespoň 8.000,- Kč vč. DPH, obdrží od pořadatele zdarma Stylové audiobrýle Soundeus Soundglasses 5S. V případě, kdy zákazník odstoupí od kupní smlouvy a nejedná se o odstoupení z důvodu vady zboží, má zákazník povinnost dárek pořadateli vrátit.

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Pořadatel se zavazuje plnit jeho povinnosti plynoucí z těchto podmínek.

8.2 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její podmínky. Podmínky, jakož i jejich případné změny či oznámení k soutěži jsou zveřejněny na internetových stránkách soutěže www.music-city.cz.

8.3 Vymáhání účasti v soutěži a výher soudní cestou je vyloučeno.

8.4 Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže.

 

V Praze dne 24. 2. 2023